Fødevareklubbens vedtægter

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn
Foreningens navn er Fødevareklubben

§ 2. Hjemsted
Fødevareklubbens hjemsted er Vejle Kommune.

§ 3. Formål
Fødevareklubbens formål er at formidle viden og erfaringer om produktion, udvikling og afsætning inden for fødevarer samt tilknyttede erhverv som emballage, maskiner, kvalitet og kontrol mv.

For at opfylde dette formål tilbyder klubben sine medlemmer deltagelse i forskelligartede arrangementer som eksempelvis:

 

 • nyhedsformidlende arrangementer
 • messerejser
 • netværkssamarbejde
 • udviklingsprojekter
 • debatmøder
 • temamøder
 • faglige arrangementer
 • virksomhedsbesøg


II. Medlemmer

§ 4. Medlemmer
Som medlemmer optages virksomheder, private og offentlige institutioner samt myndigheder, der har interesse i at vedligeholde og udbygge fødevareindustriens position.

 

Som medlemmer kan optages følgende:

Gruppe 1 medlemmer:
Virksomheder med op til 10 ansatte

Gruppe 2 medlemmer:
Virksomheder med 11- 25 ansatte

Gruppe 3 Medlemmer:
Virksomheder med over 25 ansatte

Der tegnes firmamedlemskab, hvilket betyder, at alle medarbejdere i medlemsvirksomhederne kan deltage i klubbens arrangementer.

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.§ 5 . Optagelse og udmeldelse

 1. Bestyrelsen fastlægger kriterier og procedure for optagelse af nye medlemmer.
 2. Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
 3. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.

III. Ledelse

§ 6. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er den overordnede myndighed i alle Fødevareklubbens anliggender inden for de i nærværende vedtægter fastsatte grænser.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april.
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af ønske til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
 4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højest 4 og mindst 2 ugers varsel ved e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive eventuelle forslag til beslutning.
 5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være bestyrelsesformanden eller sekretariatet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
  4. Budget for det kommende år, herunder godkendelse af kontingent.
  5. Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 8
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
 1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
 2. På generalforsamlingen har alle medlemmer stemme- og taleret.
 3. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 17.
 4. Der kan stemmes ved fuldmagt dog således, at fuldmagt kun kan gives til bestyrelsen eller til et andet medlem.


§ 7. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af Fødevareklubben.

 1. Den daglige drift varetages af en sekretariatsleder, som bestyrelsen ansætter.
 2. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Alle medlemmer kan have mulighed for at deltage i arbejdsgrupper.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning

 1. Bestyrelsen vælges på følgende vis:
  Der vælges 7 medlemmer til bestyrelsen
  Der vælges 2 suppleanter.

  Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen – med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.

  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år afgår 3 og i ulige 4 medlemmer. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genopstille. De 2 suppleanter vælges for et år af gangen og kan også genopstille.

 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede - heriblandt bestyrelsesformanden eller næstformanden.

 1. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal.

§ 9. Bestyrelsens opgaver

 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Fødevareklubben og tilsyn med Fødevareklubbens daglige ledelse, herunder
  • Fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling
  • Godkendelse af budget for det kommende år
  • Udvikling af Fødevareklubbens aktiviteter
  • Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier
  • Den nødvendige opfølgning på og kontrol med Fødevareklubbens aktiviteter
 2. Hvervet som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem er ulønnet, med mindre generalforsamlingen beslutter noget andet.


§ 10. Fødevareklubbens bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende orienteres om bestyrelsesformandens afgørelse i sådanne sager på førstkommende bestyrelsesmøde.§ 11. Den daglige drift

 1. Den daglige ledelse varetages af en sekretariatsleder efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af Fødevareklubbens arbejdsgrundlag og budget.
 2. Sekretariatslederen er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne.

IV Økonomiske forhold

§ 12. Fødevareklubbens økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for Fødevareklubbens, herunder sekretariatets drift, opnås ved kontingentbetalinger, deltagelse i messerejser og arrangementer.§ 13. Kontingenter

 1. Kontingenterne fastsættes af generalforsamlingen
 2. Kontingenter opkræves efter generalforsamlinger. Opkrævning betales senest 30 dage efter modtagelse.
 3. Medlemmer hæfter alene med kontingentbetaling for foreningens forpligtelser.

§ 14. Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 2. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af sekretariatslederen, bestyrelsesformanden og næstformanden.
 3. Sekretariatslederen udarbejder budgetforslag for det kommende regnskabsår. Budgetforslagene forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Eventuelt overskud skal anvendes til fremme af Fødevareklubbens formål og kan ingensinde udloddes til medlemmerne.


§ 15. Revision

Generalforsamlingen vælger en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

§ 16. Fuldmagt

 1. Fødevareklubben tegnes af bestyrelsesformanden i forening med sekretariatslederen eller af den samlede bestyrelse.
 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

V. Vedtægtsændringer og ophør

§ 17. Vedtægtsændringer

 1. Beslutning om ændring i nærværende vedtægter kræver mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 18. Ophør

 1. Beslutning om ophør af Fødevareklubben kræver mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer og halvdelen af samtlige Fødevareklubbens medlemmer.

  Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest fire uger efter – sætte spørgsmålet om Fødevareklubbens ophævelse til skriftlig afstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Vedtagelse kan da ske med halvdelen af de afgivne stemmer.

  Fødevareklubben aktiver overgår til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 

 Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Fødevareklubben den 03.10. 2017.